ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี
Asst. Prof. Dr. Natthawud Dussadee

       รักษาการแทนรองอธิการบดี
        ภารกิจรองอธิการบดี

       

       นายประคอง ยอดหอม
ภารกิจผู้อำนวยการ       

หน่วยงานภายใน

.ขั้นตอนการให้บริการของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ERP

ภาระกิจผู้บริหาร

E-Document

E-Meeting

MJU - Mail

MJU
ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้